Fiducie Begeleiding

Fiducie@Home

Fiducie@Home is een kleine woonvorm met maximaal 4 plekken voor kinderen tot 18 jaar (indien verlengde jeugdzorg 23 jaar) die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen die bij Fiducie@Home verblijven kunnen onder andere de volgende problematieken hebben: Autisme spectrumstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, gedragsproblematiek, leer- en concentratie problematiek, bijvoorbeeld ADHD, ODD en ADD.

Het doel is het bieden van een perspectiefvolle opvoedingssituatie met langdurig of kortdurig verblijf in het gezinshuis. Indien kortdurig, dan is het vooraf al duidelijk dat de jeugdige onder vooraf afgesproken voorwaarde terug naar huis geplaatst wordt. Hierbij wordt vooraf de termijn van de verblijfsduur, de inzet van de hulpverlening en de inzet van ouders met daarbij het contact herstel met ouders, contractueel vast gelegd.

De instroomcriteria hangt af van matching. Naar aanleiding van de eerder opgedaande ervaring en het rapport van ADOC, Nederlands Jeugdinstituut en Gezinspiratieplein over Matching van langdurig uit huis geplaatste kinderen in een alternatief gezin, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er absoluut naar matching van gezinshuisouder / begeleider en de jeugdige gekeken moet worden. Fiducie is zich bewust dat een perfecte match niet mogelijk is, maar een goed genoeg match kan zeker gemaakt worden.

Daarbij is diagnostiek wenselijk om goed te kunnen aansluiten bij eventuele hechtingsproblematiek of gedragsproblematiek en de intelligentie van de jeugdige. Er moet vooraf een goede inschatting gemaakt worden naar welke opvoed en ontwikkelingsbehoefte de jeugdige heeft. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een inschatting met de ketenpartners, en indien mogelijk ook met ouders, gemaakt kan worden naar welke extra ondersteuning er nodig is voor de jeugdige. Er moet geregeld een overleg plaats vinden om te toetsen of de ingezette zorg voldoende is voor de jeugdige en Fiducie@Home

Momenteel is er geen plek meer bij Fiducie@home omdat wij vol zitten!
Mocht dit in de toekomst veranderen laten wij dit via de website weten.